Hivatalos Játékszabályzat

„Legyél a PLER törzsdrukkere és nyerj Vespa robogót!” elnevezésű promóció játékszabályzata.
„Legyél a PLER törzsdrukkere és nyerj Vespa robogót!” elnevezésű promóció játékszabályzata.

A Játék szervezője

„Legyél a PLER törzsdrukkere és nyerj Vespa robogót!” elnevezéssel a PLER Kézilabdasport Kft. (székhely: 1183 Budapest, Szent Lőrinc sétány 4. A. lház. 4. em. 3. ajtó, cégjegyzékszám: 01-09-698537, adószám: 12687400-2-43; a továbbiakban: „Szervező”, „PLER”) a PLER KC 2023. évi meccsein részt vevő szurkolók számára nyereményjátékot hirdet, a továbbiakban „Játék”. A Játék lebonyolítója a Szervező.

A Játékban részt vevő személyek

A Játékban jogosult részt venni minden magyar állampolgárságú, magyarországi lakcímmel rendelkező, 18. életévét betöltött nagykorú, cselekvőképes, a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Fgytv.) 2.§ a) bekezdése értelmében fogyasztónak minősülő természetes személy, aki a jelen Játékszabályzatban foglalt valamennyi feltételnek megfelel, és akivel szemben nem áll fenn a Játékból történő kizárás bármely feltétele (a továbbiakban: Játékos).

A Játékban való részvétel önkéntes és nem jár többletköltséggel.

A Játékban érvényesen nem vehetnek részt a Szervező tulajdonosának, Budapest Főváros XVIII, kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre (a továbbiakban: Önkormányzat) Hivatalának és intézményeinek köztisztviselői és egyéb foglalkoztatottjai, az Önkormányzat és az Önkormányzat tulajdonában lévő gazdaság társaságok  munkavállalói és munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló foglalkoztatottjai, a polgármester, az alpolgármesterek, a jegyző, a képviselő-testület tagjai, a Szervező vezető tisztségviselője, munkavállalói és munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló foglalkoztatottjai, valamint e személyek Ptk. 8:1.§ (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozói, továbbá minden olyan Játékos, aki a regisztrációnál személyes adatok megadásakor nem a valóságnak megfelelő, személyazonosító igazolvánnyal igazolható személynevet ad meg.

Kizárásra kerül az a Játékos, aki bármilyen módon veszélyezteti a Játék tisztességes lebonyolítását, illetve a nyereményjáték célú adatkezelési hozzájárulást a Játék időtartama alatt, vagy a sorsolást megelőzően visszavonja.

A Játék 2023. október 11. nap 16:00:00 órától – 2023. december 4. nap 16:00:00 órakor tartott sorsolás időpontjáig (illetve pótnyertes sorsolása esetén a pótsorsolás időpontjáig) tart (a továbbiakban: „Játék Időtartama”).

A Játékban részt venni és arra jelentkezni 2023. október 11. nap 16:00:00 órától – 2023. december 3. nap 18:00:00 óráig lehetséges.

A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy a Játék időtartamát meghosszabbítsa.

A Játék Időtartamán kívül beérkezett pályázatok érvénytelenek. Szintén érvénytelenek azok a pályázatok, amelyek a Játék Időtartamán kívüli jegyvásárlás adatait tartalmazzák.

A regisztrációk és pályázatok beérkezési időpontjának meghatározásául a Játék szerverére történő beérkezési időpont az irányadó.

A Játék népszerűsítése

A Játék az alábbi online felületen kerül meghirdetésre:

A Játék hivatalos kommunikációja ezen kívül az alábbi online és print felületeken történik:

  • a PLER-Budapest Facebook-oldalon
  • a PLER-Budapest Instagram-oldalon és
  • a BP18 Városkép kiadványaiban.

A Játél leírása, részvételi feltételek

A pályázók közül a nyereménysorsoláson kizárólag azok vehetnek részt, akik a jelen Játékszabályzatban meghatározott részvételi feltételeket együttesen és maradéktalanul teljesítik (a továbbiakban a fenti feltételeket teljesítő személy: „Játékos”).

A Játék részvételi feltételeinek az a Játékos felel meg, aki 

  • a PLER alábbi négy NB I felnőtt bajnoki mérkőzése közül legalább háromra jegyet vásárol:

PLER-Budapest – HSA NEKA (2023.10.13., 18:00)
PLER-Budapest – OTP Bank-Pick Szeged (2023.10.28., 18:00)
PLER-Budapest – Carbonex-Komló (2023.11.17., 18:00)
PLER-Budapest – Balatonfüredi KSE (2023.12.02., 18:00)

VAGY

  • a 2023/2024-es kézilabdaszezonra szezonbérletet vásárol

ÉS

  • erre a linkre kattintva (a továbbiakban: „Regisztrációs Oldal”) a Játékba regisztrál és pályázatot nyújt be a vásárolt jegyei, illetve bérlete sorszámának és az alábbi személyes adatai megadásával:
  • teljes saját név
  • telefonszám
  • e-mail címe

ÉS

  • elfogadja a jelen Játékszabályzatot és Nyereményjáték Célú Adatkezelési Tájékoztatót, továbbá megfelel a jelen Játékszabályzatban leírtaknak és nem kerül a Játékból kizárásra.

A Játék sorsolásán akkor vesz részt a Játékos, ha személyes adatainak nyereményjáték célú kezeléséhez hozzájárul és ezt a hozzájárulását a sorsolásig folyamatosan fenntartja.

Egy Játékos legfeljebb egyszer regisztrálhat a Játékba, és vehet részt a Játékban. A pályázat benyújtása során regisztrált jegyeket a Játékos köteles megőrizni, mert nyertessége esetén a nyeremény átvételéhez a Szervező kérheti a jegyek bemutatását.

A Játékosok a weboldalon megadott adataik útján kerülnek azonosításra. Az adatok esetleges helytelen megadásából, az adatok változásaiból eredő, a Szervező érdekkörén kívül eső, technikai problémákért a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

Azok a Játékra történő jelentkezések, amelyek a Játékszabályzatban leírt alaki és tartalmi előírásoknak nem felelnek meg, a Játékból automatikusan kizárásra kerülnek. Szervező a nem valós adatokat megadó résztvevőket, továbbá a nem hitelesített e-mail címeket automatikusan kizárja a Játékból.

A Játékra történő jelentkezés a részvételi feltételek teljesülése hiányában nem érvényes, azt a Szervezőnek nem áll módjában elfogadni, és a Játékos nem vehet részt a sorsoláson.

A Játékhoz történő csatlakozás a Játék teljes időtartama alatt lehetséges, és a jelentkezés időpontja nem befolyásolja a Játékos nyerési esélyeit. A Játékos opcionálisan megadhatja nevének és e-mail címének marketing célból történő kezeléséhez való hozzájárulását a Szervező részére.

Az elektronikus reklám- és marketingüzenetekről való leiratkozás nem eredményezi a nyereményjátékból való kizárást.

Nyeremény

A Játékosok között egy darab Vespa Primavera 50 4T  robogót sorsolunk ki. 

Adók és közterhek megfizetése

A nyereményhez kapcsolódó esetleges SZJA és egyéb adófizetési és járulékfizetési kötelezettséget a Szervező viseli. A Szervezőt a nyeremény átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli.

A nyeremény átadásának lebonyolításával járó költséget a Szervező viseli.

Sorsolás

A Játék Időtartama alatt egyetlen sorsolásra kerül sor, 2023. december 4-én, hétfőn (a továbbiakban: „Sorsolás Időpontja”).

A sorsoláson a Játék kezdő időpontja és az aktuális Sorsolás Időpontja között érvényes Pályázatot benyújtó Játékosok vesznek részt. A nyerési esélyt nem befolyásolja a pályázat benyújtásának időpontja, de a Játékosok, akik bérlettel játszanak a Játék kezdetétől a Játék végéig regisztrálhatnak bérletük sorszámával, míg a Játékban jegyekkel résztvevő Játékosok egyszerre kell, hogy feltöltsék az általuk választott három mérkőzésre szóló belépők sorszámát – 2023. december 3. nap 18:00 óriáig.

A sorsolásra a Budapest Airport Arénában (Budapest XVIII. ker., Thököly út 5.) a véletlenszerűség elve alapján működő számítógépes programmal kerül sor, a Szervező ügyvezetőjéből, Saska Imréből és 1 közjegyzőből álló sorsolási bizottság (a továbbiakban: Sorsolási Bizottság) előtt, melyről a Sorsolási Bizottság tagjainak aláírásával ellátott jegyzőkönyv készül.

A sorsolást követően a Szervező ellenőrzi a jelen Játékszabályban meghatározott feltételek fennállását.

Pótnyertesekre vonatozó információk:

A Játék során egy pótnyertes kerül kisorsolásra, aki abban az esetben válik jogosulttá a nyereményre, ha az eredeti nyertes Játékos a jelen szabályzatban leírt bármely alaki vagy személyi feltételnek nem felel meg, vagy a nyeremény átvételével kapcsolatban e-mailben kiküldött értesítést követően 10 munkanapon belül nem jelentkezik a nyereményért.

A pótnyertes helyébe további pótnyertes már nem léphet. Amennyiben a pótnyertes sem felel meg valamely alaki vagy személyi feltételnek, illetve 10 napon belül nem jelentkezik a nyereményért, újabb pótnyertes kerül kisorsolásra.

Amennyiben (ez a) a pótnyertes sem válik jogosulttá, úgy az adott nyereménynek nincs nyertese, és az a Szervező tulajdonában marad.

A nyereménysorsoláson történő részvételre nem jogosult az a Játékos, aki a jelen Játékszabályzatban meghatározott nyereményjáték célú adatkezelési hozzájárulást a sorsolás előtt visszavonja.

A nyeremények kézbesítése, átvétele

A Szervező a nyertest a sorsolás után a megadott elérhetőségeken (telefonszám és e-mail cím) értesíti. Amennyiben a Szervező számára 5 naptári napon belül nem érkezik válasz a nyertes Játékostól, úgy a megadott 10 (tíz) naptári napon belül, még egy alkalommal emlékeztető e-mailt küld. Amennyiben a nyertes a Szervező értesítéseire az első üzenet kiküldését követő 10 (tíz)naptári napon belül nem reagál, úgy a nyertesség ténye a nyertesre nézve jogvesztő, vagyis nem jogosult a továbbiakban a nyeremény átvételére. Ez esetben a Szervező jogosult a pótnyertest értesíteni, a fentiekben leírtaknak megfelelően.

A Nyertesek azonosításához szükséges a pontos név és e-mail cím megadása.

Amennyiben a nyertes személyét illetően vita keletkezik, úgy a nyeremény eljuttatásának kérdésében, illetve a nyertes személyének meghatározásában a Szervező döntése végleges és nem vitatható.

A nyereménnyel kapcsolatos ügyintézés során meghatalmazott is eljárhat.

A nyertes és a pótnyertes Játékosok kötelesek együttműködni a Szervezővel annak érdekében, hogy a nyeremények átadására legkésőbb a Játék végét követő 45 (negyvenöt) naptári napon belül sor kerüljön.

Ha ezen együttműködési kötelezettségüknek a nyertesek nem tesznek eleget, és így a nyeremények időben való átadása meghiúsul, úgy ezen körülményért a Szervező felelőssége nem állapítható meg. A Szervező a nyeremények átvételének lehetőségét ezen határidőn belül tudják biztosítani, az átvétel időtartama nem hosszabbítható meg, így annak elmulasztása a Játékosokra nézve jogvesztő.

A nyertes a nyereményt teljes bizonyító erejű magánokiratban vagy közokiratban rögzített nyilatkozattal az értesítéstől számított 10 (tíz) munkanapon belül visszautasíthatja. A nyeremény visszautasításáról a nyertes az okirat megküldésével haladéktalanul, de legkésőbb 10 (tíz) munkanapon belül köteles tájékoztatni a Szervezőt az okirat személyes bemutatásával vagy postai megküldésével (10 munkanapon belüli beérkezésével).

Ha a kihirdetés alkalmával jelen lévő nyertes a jelen Játékszabályzatban foglalt feltételeknek megfelel, a nyeremény átadására még a november 17-i mérkőzésen sor kerül. Egyéb esetben az átadás időtartamát a Szervező később határozza meg, és arról a Játék kommunikációs felületein tudósít.

Információ a Játékról, panaszok kezelése, ügyfélszolgálat:

A hivatalos Játékszabályzat megtalálható a Játék Weboldalán.

A Játék lebonyolításával kapcsolatos panaszairól az alábbi elérhetőségeken keresztül egyeztethet:

A Játék ideje alatt a Szervező információs e-mail címet (nyeremenyjatek@plerbudapest.hu) üzemeltet, melyen a megküldött megkeresések munkanapokon 08:00-16:00 között kerülnek megválaszolásra.

Ha e-mailen keresztül fordul a Szervezőhöz, kérdésének leírása mellett a kapcsolattartó nevének és telefonszámának megadása is szükséges. A Szervező a kérdés kézhezvétele után minél hamarabb, de maximum 5 (öt) munkanapon belül kapcsolatba lép a kérdezővel, és leírja a kérdésének kezelésére vonatkozó javaslatukat. A Szervező megtesz minden tőle telhetőt a kérdés kézhezvételétől számított 28 (huszonnyolc) naptári napon belül történő megoldása érdekében.

Adatkezelés

A jelen Játékban a személyes adatok kezelésére a Nyereményjáték célú Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltak az irányadóak.

Felelősség

A részvételi adatok elírásáért (név-, e-mail stb.), értesítési késedelemért a Szervező nem vállal felelősséget. A Játékosok az általuk tévesen szolgáltatott adatokból, vagy a postafiókjuk levélfogadásra képtelen állapotából adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát (az e-mail cím hitelesítését leszámítva) a Játékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a Szervezőnek általában nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség, és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben kizárólag a Játékosokat terheli. A Szervező kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Játékokban való részvétel során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért. A Játékos a Játékban történő részvétellel kifejezetten lemond a Játék lebonyolításával, a nyereményekkel, a nyertesekkel kapcsolatos, a Szervezővel vagy bármely harmadik személlyel szembeni igényérvényesítésről kivéve, ha ezt a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják.

A Szervező a Játék pontosságáért, megbízhatóságáért, hibamentes működéséért, teljességéért, adott célra való alkalmasságáért semmilyen felelősséget nem vállal. A Szervező nem vállal továbbá felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt a Játék, illetve a weboldala időszakosan nem érhető el. A Szervező nem felel továbbá a rajta kívül álló okkal (például az internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodással vagy kimaradással) összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért.

A hirdetésekben a nyeremények képei csak illusztrációk. A Játék kommunikációs anyagaiban esetlegesen előforduló elírási hibákért a Szervező nem vállal felelősséget.

A Játék levelező szervere által elküldött valamennyi e-mail üzenetet kézbesítettnek kell tekinteni.

Vegyes rendelkezések

A Szervező fenntartja magának a jogot ezen hivatalos részvételi feltételek megváltoztatására, amennyiben szükségesnek ítéli meg. A módosításokról a Játékosok a Weboldalon értesülhetnek.

A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen Játékot bejelentés nélkül visszavonja vis maior (háború, földrengés, katasztrófa, sztrájk, járványügyi veszélyhelyzet, vagy hasonló váratlan, rendkívüli esemény) bekövetkezésekor.

Jelen Játékszabályzatra a magyarországi jogszabályok az irányadók és a Játékban való részvétellel kapcsolatosan kialakuló jogviták során a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény szerint illetékességgel és hatáskörrel rendelkező rendes magyar bíróságok járnak el.

Kelt: Budapest, 2023. október 10.