Szabad / Tilos

HIRDETMÉNY

A HAZAI PÁLYÁN RENDEZETT SPORTRENDEZVÉNYEN TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEIRŐL ÉS MAGATARTÁSI SZABÁLYAIRÓL

A megvásárolt belépőjegy szerződéses jogviszonyt keletkeztet a PLER Kézilabdasport Kft. és a jegyvásárló (Résztvevő) között a mérkőzés időtartama alatt a Sportlétesítmény területén. Amennyiben a Résztvevő jelen Szabályzatot megsérti, a sportrendezvény Rendezője/Szervezője a sporteseményről eltávolíttathatja, illetve annak látogatásától eltilthatja, illetve a szabálysértési törvény alapján kitiltathatja.

I.) A Résztvevő a Sportlétesítmény területére akkor léphet be, ha

  1. a) érvényes belépőjeggyel, bérlettel vagy más, a sportrendezvény helyszínére való belépésre jogosító igazolással rendelkezik,
  2. b) nem áll nyilvánvalóan alkohol, kábítószer vagy más bódító hatású szer befolyása alatt,
  3. c) nem tart magánál szeszes italt, kábítószert, valamint olyan tárgyat, amely a sportrendezvény megtartását, továbbá mások személyi és vagyonbiztonságát veszélyezteti, vagy amelynek a sportrendezvényre való bevitelét a Szervező a belépőjegy vásárlását megelőzően megtiltotta.
  4. d) nem tart magánál mások iránti gyűlöletre uszító feliratot, zászlót vagy egyébként jogszabály által tiltott önkényuralmi jelképet,
  5. e) nem áll a sporttörvény szerinti eltiltás, valamint a szabálysértési törvény szerinti kitiltás hatálya alatt,
  6. f) vállalja, hogy a rendező felszólítására igazolja személyazonosságát, valamint
  7. g) tudomásul veszi, hogy a sportrendezvény ideje alatt róla kép- és hangfelvétel készíthető.

TILOS A SPORTLÉTESÍTMÉNY TERÜLETÉRE BEVINNI / PROHIBITED ITEMS

II.) Tilos a Sportlétesítmény területén:

a.) Tilos a Sportlétesítmény területére bevinni fegyvert, üveg- és fémpalackot, aeroszolos dobozt, pirotechnikai eszközt, lézert, jogszabály által közbiztonságra veszélyes eszköznek nyilvánított tárgyat, zászlórudat, egyéb botot, követ, illetve bármely olyan eszközt, amely más személyt veszélyeztethet.

b.) Tilos az olyan transzparens, felirat, zászló vagy kitűző bevitele, amely másokat sértő vagy lealacsonyító jelképet, ábrát, vagy feliratot tartalmaz.

c.) Tilos a Sportlétesítmény területén olyan cselekményt folytatni, amely mások életét, testi épségét veszélyezteti, vagy rasszista, gyűlöletre uszító magatartást tanúsít, amely a közerkölcsbe ütközik, vagy jogszabályt sért.

d.) Tilos a Sportlétesítmény lezárt, vagy a nézők egy csoportja (például hazai- vagy vendégszurkoló) elől lezárt területre bemenni, illetőleg ide, vagy a pálya területére bármit bedobni.

III.) Magatartás a Sportlétesítményben:

a.) A sportrendezvényre a Résztvevő csak a jegyen meghatározott bejáratokon léptethető be. A résztvevő köteles a jegyen meghatározott belépőhelyen belépésre jelentkezni és helyet elfoglalni. A Sportlétesítményben csak a jegyen szereplő szektorban, és – amennyiben ez a jegyen szerepel – ülőhelyen foglalhat helyet. A Résztvevő a Sportlétesítményt – eltérő jellegű felhívás esete kivételével – csak a belépés helyén hagyhatja el.

b.) A Sportlétesítmény területén mindenki köteles betartani az általános tűzvédelmi utasításokat, tilos a menekülési útvonalakon, illetve a lépcsőkön – a be- és kimenetel idején kívül – tartózkodni.

c.) A Szervező köteles azt a Résztvevőt, aki a sportrendezvény megtartását, illetve mások személyi és vagyonbiztonságát veszélyezteti, vagy rasszista, gyűlöletre uszító magatartást tanúsít, e magatartások abbahagyására felszólítani.

d.) A Résztvevő köteles betartani a Szervező által meghatározott biztonsági előírásokat. Nem folytathat olyan tevékenységet, amely a sportrendezvényt megzavarja, meghiúsítja vagy veszélyezteti a sportrendezvényen résztvevők, az arra érkezők vagy az onnan távozók testi épségét, vagy vagyoni javait. Az előzőekben meghatározott kötelezettség megszegéséből eredő kárért a néző a Polgári Törvénykönyvnek a kártérítésre vonatkozó általános szabályai szerinti felelősséggel tartozik. Több károkozó esetén a károkozók egyetemlegesen felelnek. A kártérítési felelősség nem érinti a résztvevő szabálysértési vagy büntetőjogi felelősségét. A károkozó a sportszervezet részére minden, a károkozásból származó költséget köteles megtéríteni.

e.) A Résztvevő a sportrendezvény befejezésének időpontjában, valamint a Szervezőnek, a Rendezőnek vagy a Rendőrségnek a személyi- és vagyonbiztonságot veszélyeztető helyzet kialakulása miatt tett felhívására köteles a sportrendezvény helyszínét elhagyni.

IV.) Szervező/ Rendező/Rendőrség jogosult:

a.)    Ha a Résztvevő a sportrendezvény időtartama alatt az I.) pontban foglalt feltételeknek nem felel meg, vagy a II./c.), illetve III./c.) pont szerinti magatartást a Rendező figyelmeztetésére nem hagyja abba, a sportrendezvényről el kell távolítani. A Rendező az eltávolítandó személyt felszólítja személyazonossága igazolására. Amennyiben az eltávolítandó személy a felszólításnak nem tesz eleget, a rendező – jogszabály eltérő rendelkezésének hiányában – a Rendőrséget haladéktalanul értesíti az igazoltatás érdekében. A Rendőrség kiérkezéséig, de legfeljebb az értesítéstől számított harmadik óra végéig a Rendező az eltávolítandó személyt visszatarthatja, feltéve, hogy a visszatartásra a helyszínen működő képfelvevő eszköz látóterében kerül sor.

A Szervező jogosult a sportrendezvényről eltávolított Résztvevővel szemben az eltiltást alkalmazni, részére a belépőjegy-eladást megtagadni, illetve megakadályozni, hogy a sportrendezvényen részt vehessen (a továbbiakban együtt: sportrendezvény látogatásától eltiltás)

A sportrendezvény látogatásától eltiltásra vonatkozó döntés ellen a Résztvevő bírósághoz fordulhat. A Szervező az eltiltott személy természetes személyazonosító adatait, valamint lakcímét az eltiltás végrehajtása és az eltávolításra okot adó újabb cselekmények elkövetésének megakadályozása érdekében és a vonatkozó jogszabályban meghatározott időpontig nyilvántarthatja. A nyilvántartásból adat csak a törvényben foglaltak szerint adható.

b.)    A Résztvevő tudomásul veszi, hogy a belépni szándékozó ruházatát és csomagját a rendezvény biztosítását végző Rendőr és a biztosítást végző Rendező szerv alkalmazottja vagy a Rendező is jogosult. Kényszerítő eszköz alkalmazására – ha törvény eltérően nem rendelkezik – kizárólag a rendőr jogosult. Aki a fenti tilalmakat megszegi, annak a belépését meg kell tagadni.

A Szervező gondoskodik a pályarendszabályok értelmében be nem vihető tárgyak dokumentált átvételéről, biztonságos megőrzéséről és a jogosult részére távozásakor történő visszaadásáról. Amennyiben a be nem vihető tárgyakért a tulajdonos a sportrendezvény befejezésétől számított két órán belül nem jelentkezik, a Szervező a továbbiakban a felelős őrzés szabályai szerint jár el.

c.)    A Szervező a sportrendezvény ideje alatt a Résztvevők személyi és vagyonbiztonsága érdekében annak helyszínén a Résztvevő személyeket jogosult kamerával megfigyelni és a felvételt rögzíteni.

A szabálysértési, valamint a büntetőeljárás megindításához és lefolytatásához szükséges adatok és információk biztosítása céljából a sportrendezvény befejezését követően a Szervező köteles a rendőrség által a sportrendezvény befejezését követő 72 órán belül megtehető felszólításban megjelölt ideig megőrizni a sportesemény biztosítása során rögzített felvételeket. A Rendőrség a Szervezőt vagy a Rendezőt a felvételeknek a felszólítást követő legfeljebb 30 napig történő tárolására szólíthatja fel. Amennyiben a felszólításra nem kerül sor, a Szervező vagy a Rendező a rögzített adatokat a rögzítést követő 72 óra elteltével megsemmisíti.

Budapest, 2015. augusztus 24.

Print Friendly, PDF & Email